Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Nadleśnictwo Kołaczyce


Nadleśnictwo Kołaczyce obejmuje swoim zasięgiem północną część powiatu jasielskiego. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Kołaczycach. Rzeźba terenu jest bardzo ciekawa, nierównomierna: wzgórzowa, pagórkowata, a w szerokich równinach rzecznych płaskorównina. Tworzą ją pagórki o różnym nachyleniu i wystawie, poprzecinane jarami i potokami, oraz grzbiety i większe wzniesienia. Wzniesienia nad poziom morza wahają się od 208 do 562 m n.p.m.

Teren Nadleśnictwa zaliczany jest (wg Romera) do górskiej krainy klimatycznej z dwoma podtypami: klimatu suchego górskiego oraz klimatu kotlin podgórskich. Przeciętna ilość opadów atmosferycznych waha się w granicach 700 - 800 mm rocznie. Obfite i mokre opady śniegu czasami powodują szkody w młodszych drzewostanach (okiść). Okres wegetacji trwa od 190 - 210 dni. Średnia roczna temperatura opadów wynosi 7 - 8 °C. Przygruntowe przymrozki występują czasami jeszcze do końca maja, a wczesne końcem września. Panujące wiatry, mające wpływ na gospodarkę leśną, występują z kierunków południowych, południowo - zachodnich i południowo - wschodnich. Charakterystycznym dla terenu Nadleśnictwa zjawiskiem jest obecność suchych i ciepłych wiatrów południowych często o dużych prędkościach.

Przez obszar Nadleśnictwa przepływają rzeki Wisłoka, Wisłok, Ropa, Jasiołka, Libuszanka. Teren jest silnie zróżnicowany pod względem budowy geologicznej. W części południowej występują utwory płaszczowiny magurskiej, część środkową zajmują utwory płaszczowiny śląskiej. Utwory fliszowe omawianego terenu pokryte są niemal w całości wietrzelinowymi utworami czwartorzędowymi. Reprezentowane są one przez podtyp gleb brunatnych kwaśnych, rzadziej wyługowanych i sporadycznie bielicowanych. Obok gleb brunatnych na spłaszczeniach wierzchowinowych oraz na wyrównanych powierzchniach Dołów Jasielsko - Sanockich występują niewielkie kontury gleb płowych. Na bardzo stromych częściach grzbietów oraz wyższych szczytach występują gleby słabo wykształcone. W dolinach rzek i potoków występują mady rzeczne powstałe z utworów aluwialnych i wskazują różne stadia rozwoju. Sporadycznie w wyższych położeniach terenu, w dolinach potoków występują na niewielkich powierzchniach gleby bagienne i zabagnione. Na glebach brunatnych i płowych podstawowym typem siedliskowym jest las wyżynny, zajmuje on 95,2 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa. W wyższych partiach lasu na glebach brunatniejących występuje las górski - 4,6 % powierzchni, na madach rzecznych w dolinach rzek i potoków występuje las wyżynny wariant łęgowy - 0,2 % powierzchni.

W tutejszych drzewostanach głównymi gatunkami są jodła, buk, sosna, dąb a pozostałe gatunki drzew mają mniejsze znaczenie gospodarcze.

*Sosna - występuje na obszarze całego Nadleśnictwa partiami i blokami drzewostanów, posiada dobre warunki wzrostu i rozwoju dając duże przyrosty masy drzewnej. Jest gatunkiem mało pożądanym na dobrych siedliskach, lecz ze zbytem surowca nie ma żadnych kłopotów. Zajmuje 19,1 % powierzchni, a jej udział w masie wynosi 25%. Występuje na siedlisku Lwyż.

* Buk - najbardziej ekspansywny gatunek. Występuje na powierzchni całego Nadleśnictwa na siedlisku Lwyż i LG, gdzie przyrosty na masie i wysokości ma znaczne, dając drewno dobrej jakości technicznej. Dobrze odnawia się naturalnie, a w wieku rębności osiąga średnią pierścienicę w granicach 48 cm . Udział powierzchniowy wynosi 30,7 %, a udział masowy 31,6 %.

* Jodła - zajmuje 33,5 %powierzchni, jej udział w masie wynosi 27,4 %. Jest gatunkiem najbardziej pożądanym, występuje na powierzchni całego Nadleśnictwa i na wszystkich siedliskach. Osiąga dobre parametry i daje wartościowy surowiec. Jest gatunkiem ekspansywnym ustępuje silnym gatunkom liściastym/ wpływ na jej kondycję mają zanieczyszczenia przemysłowe. Dobrze się odnawia, w wieku rębności osiąga pierścień 42 cm .

* Dąb - zajmuje 10,3 % powierzchni i 10,8 % masy. Występuje na wszystkich siedliskach. Osiąga bardzo dobre parametry i daje cenny surowiec drzewny. Dla zachowania bazy genowej tutejszych drzewostanów wyłączono drzewostan nasienny modrzewiowy, skąd pozyskuje się cenne nasiona, przede wszystkim dla zakładania upraw pochodnych. Wytypowano także 18 gospodarczych drzewostanów nasiennych o powierzchni 214 ha do pozyskiwania nasion do celów gospodarczych.

Lasy Nadleśnictwa znajdują się w I strefie zagrożeń przemysłowych. Stan sanitarny drzewostanów jest dobry. Lasy Nadleśnictwa Kołaczyce zostały zaliczone do lasów ochronnych wg następującej kategorii ochronności i powierzchni: lasy glebochronne 267,85 ha, lasy wodochronne 3911,23 ha, lasy stanowiące drzewostany nasienne 0,79 ha, lasy stanowiące ostoje zwierząt podległych ochronie 123,26 ha, lasy położone w granicach miast i w odległości 10 km od miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców - 566,06 ha. Razem lasy ochronne stanowią 4869,19 ha, lasy gospodarcze 586,97 ha. Ogółem lasy Nadleśnictwa - 5456,16 ha.

Lasy podzielono na gospodarstwa specjalne o powierzchni 175 ha i przerębowe o powierzchni 5280 ha.
- lasy stanowią ostoje zwierząt podlegających ochronie w tym projektowany rezerwat "Golesz" - 123,26 ha,
- lasy stanowiące wyłączony drzewostan nasienny - 0,79 ha,
- lasy wodochronne - projektowany rezerwat "Liwocz" - 51,22 ha.

Przyjęto następujące wieki rąbności: dąb, jesion, wiąz - 140 lat, jodła, buk - 110 lat, modrzew, jawor - 100 lat, sosna świerk, grab, brzoza, olsza czarna - 80 lat, olsza szara - 30 lat.

Przy głównym użytkowaniu lasu stosuje się rębnie III d - inicjując, odnawiając i pielęgnując odnowienia naturalne. Dlatego w użytkach rębnych przeważnie występują drzewostany w klasie odnowienia. Powoduje to utrzymanie w zasadzie miejscowej bazy genetycznej rodzimych drzewostanów. Odnowienia sztuczne prowadzi się na powierzchniach trudnych, gdzie nie uzyskano odnowień naturalnych.

Lasy Nadleśnictwa Kołaczyce są przede wszystkim chronione, ale jednocześnie szeroko udostępnione miejscowej ludności. Stale spotyka się tutaj turystów, grzybiarzy, myśliwych, młodzież szkolną i rodziny wypoczywające w naturalnym i zdrowym środowisku. Są liczne szlaki turystyczne, ścieżki zdrowia, trasy spacerowe., jeden duży parking i pole biwakowe oraz wiele mniejszych miejsc do wypoczynku i oglądania żywej przyrody. W lasach bytują zwierzęta leśne łowne: jelenie, dziki, sarny, wilki, lisy, borsuki, zające, piżmaki, tchórze, kuny, jarząbki, czaple, kaczki, słonki, bażanty, kuropatwy, gołębie oraz liczne gatunki zwierząt chronionych, z których na uwagę zasługuje bóbr i wydra oraz mający swoją ostoję bocian czarny. Oprócz drzewostanów ciekawe są też pojedyncze egzemplarze drzew stanowiących pomniki przyrody, jaki i liczne rośliny zielne objęte ochroną.

W lasach tych znajduje się wiele miejsc historycznych jak : kurchany, fragmenty murów zamku obronnego "Golesz" z przełomu XIII i XIV wieku., pojedyncze mogiły i cmentarze wojenne. Leśnicy przywiązują wagę do odnawiania drzewostanów, stosownej ich pielęgnacji i ochrony w celu powiększania zasobności i podwyższenia jakości drzewostanów. Całe zasoby leśne stanowią niezbędne środowisko życia człowieka. Nadleśnictwo odczuwa poparcie i pomoc miejscowego społeczeństwa w celu ich zachowania.

Poza Lasami Państwowymi Nadleśnictwo nadzoruje także lasy innej własności o powierzchni 7204 ha.

 


Mapa Nadleśnictwa