Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Środowisko geograficzne

Kołaczyce, jak i miejscowości gminy położone są na terenie tzw. Dołów Jasielsko - Sanockich, stanowiących śródgórską, rozległą kotlinę, rozdzielającą piętrzące się na południu Karpaty, na tym odcinku Beskid Niski, od ciągnącego się na północy Pogórza Ciężkowicko - Strzyżowskiego. Całe Karpaty i Pogórze, jak również Doły Jasielsko - Sanockie, zbudowane są z fliszu karpackiego. Stanowią go na przemian ułożone piaskowce ciężkowickie, łupki i margle krzemionkowe.

Gleby występujące na terenie gminy zaliczane są od II do V klasy bionitacyjnej. Na większym obszarze przeważają gleby gliniasto - iglaste. Najurodzajniejsze spotkać można w dolinach, są to nadrzeczne mady. Występują tu również gleby torfiaste, będące pozostałością polodowcowych, licznych kiedyś na terenie Dołów Jasielsko - Sanockich jeziorek.

Przez gminę przepływa Wisłoka, będąca dopływem Wisły. Źródło posiada w wododziałowym paśmie Beskidu Niskiego, powyżej wioski Radocyna. Od Kołaczyc, wody Wisłoki płyną w kierunku północnym, w stronę Pilzna, Mielca, a następnie poniżej Gawłuszowic wpływają do Wisły.
Świat roślin i zwierząt jest uboższy niż na południu w Beskidzie Niskim, powodem tego są mniejsze kompleksy leśne. Istniejące niewielkie lasy i zagajniki są resztkami po dawnych lasach porastających Doły Jasielsko - Sanockie.

Największym kompleksem leśnym w okolicach gminy jest pogórzański masyw Wzgórz Warzyckich. W poszyciu lasów można spotkać iwę, jarzębinę, dziki bez, kalinę i leszczynę. Wierzba łoza występuje w dolinach rzek i potoków, dodając uroku rozległym krajobrazom. Można również spotkać olchę, która porasta podmokłe tereny. We wspomnianych lasach, zagajnikach,a nawet na łąkach spotkać można sarny, zające. Żyją kuny, łasice, wiewiórki, popielice, piżmowce, z ptaków drapieżnych: jastrzębie, kanie, sowy. W zagajnikach bytuje drobne ptactwo: drozdy, szpaki, dzikie gołębie, kukułki, sroki, wrony, gawrony i drobne ptactwo spotykane na całym Pogórzu. Na terenach podmokłych w pobliżu wsi gnieżdżą się bociany, nad rzeką czajki, dzikie kaczki. Bogaty jest również świat owadów, motyli i chrząszczy.