Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Ogłoszenia

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Burmistrz Kołaczyc informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w roku szkolnym 2015/2016 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce.

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto. 

Od 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 514 zł oraz wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 250 zł do 288 zł. W związku z powyższym osoby, które będą składały wnioski do 15 września powinny przyjąć obecnie obowiązujące kryteria dochodowe, z dniem 1 października zostaną one obligatoryjnie przeliczone przez organ przyznający świadczenia. Należy zaznaczyć, iż osoby, których dochody w rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale od 456 zł do 514 zł, także mogą składać wnioski do 15 września 2015 r. 

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych tzw. „klas zerowych”. 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1, pok. nr 3. 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2015 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, nagła choroba w rodzinie ucznia, innych, szczególnych okoliczności 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, itp.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1, pok. nr 3 lub ze strony internetowej: www.kolaczyce.pl zakładka Wnioski i druki.

Ulotka informacyjna dla Rodziców.PDF

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2015/2016.PDF

« powrót