Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Sesje

Rada Miejska w Kołaczycach
zaprasza
na  X  sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się
w dniu  19 sierpnia  2015 r.  ( środa ) o godz. 1400 
w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
2) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej,
3) utworzenia Domu Pomocy Społecznej „ Nazaret”  w Kołaczycach,
4) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019,
5) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2015 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Zamknięcie obrad.
  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach
Stanisław Dunaj