Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Karta Dużej Rodziny

ULGI DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Kołaczycach ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, pok. nr 22
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Wymagane od dnia 1 stycznia 2015 roku dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:
• w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.PDF

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.PDF

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej.PDF