Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -PSZOK

Informacja o utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Urząd Miejski w Kołaczycach informuje o utworzeniu z dniem
01 lipca 2014 r. na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kołaczycach ul. 17-go Stycznia 

 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

PSZOK czynny :

 

W miesiącach od 1 lipca do 30 września w dni robocze w godzinach
 od 7.30 - 17:00 
 w sobotę od 7:00 – 13:00

 

W miesiącach pozostałych w dni robocze w godzinach od 7:30 – 15:30

w sobotę od 8:00 – 12:00


PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • Makulatura

 • Metal (metale, drobny złom)

 • Tworzywa sztuczne,

 • Szkło i opakowania ze szkła

 • Opakowania wielomateriałowe

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce itp.

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odebrany!

 • Popiół z pieców domowych

 • Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, baterie, zużyte akumulatory, przeterminowane leki)

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub drobnych remontów budynków mieszkalnych– gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (papa, eternit, azbest itp.). PSZOK przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli gospodarstw domowych.

 • Odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów przydomowych i terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp, konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady zawierające azbest,

 • Zmieszane odpady komunalne

 • Szyby i części samochodowe

 • Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

 • Odpady od przedsiębiorców 

 • Odpady nieprawidłowo zabezpieczone.

   

   

  Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce odbierane będą bezpłatnie po okazaniu dowodu tożsamości

   

Dostarczone odpady muszą być posegregowane, opatrzone kodem kreskowym oraz właściwie zabezpieczone

 

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:


W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach

 

ul. Rynek 1; 38-213 Kołaczyce

 

Tel.: 13 44 602 21 wew.74, 13 44 602 49

 

 

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Kołaczycach Sp. z o. o.
    ul. Burmistrza Wiejowskiego 1; 38-213 Kołaczyce
 

 

 

Tel.: 13 44 605 66, 13 44 602 67

 

REGULAMIN PSZOK DOSTĘPNY PONIŻEJ:

 Regulamin.PDF